Nepal

KATHMANDU
with jurisdiction over Nepal
 
Mr. DINESH SHRESTHA, Hon. Consul
Shrestha Building, Jyatha, Kantipath,
P.O.Box No 1011, Kathmandu, Nepal
Tel: 00977-1-4255687, 14255842, 4219018
Fax: 00977-1- 4256186  
Email:maltaconsul.kathmandu@gov.mt; dinesh.shrestha@shresthacompany.com.np