Direttorat għas-Servizzi Konsolari u Maltin Jgħixu Barra

Direttur għas-Servizzi Konsulari u Maltin Jgħixu Barra

 

Is-Sur John Buttigieg

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Il-Belt Valletta VLT 1171

Tel: (+356) 2204 2333

E-mail: consular.mftp@gov.mtAssistant Direttur għas-Servizzi Konsulari u Maltin Jgħixu Barra​

 

Is-Sa Roberta Zahra

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Il-Belt Valletta VLT 1171

Tel: (+356) 2204 2259

E-mail: consular.mftp@gov.mt

 

 

SERVIZZI KONSULARI

 

Għajnuna konsulari ġenerali

 

Id-Direttorat għas-Servizzi Konsulari nistgħu insejħulu l-vetrina tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ (MFTP), għaliex jagħti servizzi dirett lill-pubbliku. Bl-għajnuna ma taqta’ xejn tal-uffiċjali diplomatiċi Maltin barra, id-Direttorat jipprovdi firxa wiesgħa ta’ għajnuna lil individwi Maltin, minn għajnuna għal assistenza medika, għajnuna lil vittmi ta’ kriminalita’ u telf jew serq ta’ dokumenti tas-safar, fost l-oħrajn.

 

F’sitwazzjonijiet bħal dawn, id-Direttorat ikun il-punt ta’ kuntatt bejn l-individwu li jinsab barra u l-qraba tiegħu f’Malta, billi jiffaċilita tranżazzjonijiet finanzjarji fejn meħtieġ, u f’pajjiżi fejn Malta għandha rappreżentanza diplomatika, jiżgura li fejn hu possibbli uffiċjali diplomatiċi Maltin iżuru w jgħinu lill-persuna f’diffikulta’. Id-Direttorat jgħin ukoll fit-tfittxija għal ċittadini Maltin li jkunu rrappurtati nieqsa barra minn Malta, jew jagħti tagħrif lill-qraba li jsaqsu għal din l-informazzjoni.Arrest jew detenzjoni barra minn Malta

 

Kull meta ċittadin Malti jkun arrestat jew tingħatalu sentenza minn qorti barranija, l-MFTP ikun il-punt ta’ komunikazzjoni bejn l-individwu taħt arrest u l-qraba tiegħu f’Malta. Barra minnhekk, id-Direttorat jagħmel dak kollu possibbli fil-kompetenza tiegħu biex jiżgura li ċ-ċittadin miżmum jew ikkundanat b’sentenza ta’ ħabs mill-qorti jkollu aċċess għal rappreżentanza legali xierqa f’lingwa li jista’ jifhem.Emerġenza jew sitwazzjoni ta’ kriżi

 

Kull meta pajjiż jew reġjun ikun affetwat minn emerġenza jew sitwazzjoni ta’ kriżi, bħal diżastru naturali jew attakk terroristiku, id-Direttorat iservi bħala punt ta’ kuntatt bejn ċittadini Maltin li setgħu inqabdu fil-kriżi u l-qraba tagħhom f’Malta. F’każijiet bħal dawn, l-MFTP iniedi Ċentru ta’ Kriżi ad hoc, mgħammar b’linji telefoniċi ta’ emerġenza biex jindirizza d-domanda tal-pubbliku. Id-Direttorat iżomm komunikazzjoni regolari, permezz tal-Ambaxxati, Kummissjonijiet Għolja u Konsolati, mal-awtoritajiet lokali fejn tkun seħħet il-kriżi u ma’ stati membri tal-UE biex jiżgura li jkollu l-aħħar aħbarijiet uffiċjali dwar il-kriżi partikolari.Applikazzjonijiet għall-Viża u Pariri dwar is-Safar

 

Id-Direttorat jipprovdi informazzjoni ġenerali dwar rekwiżiti għal viża u proċeduri għall-applikazzjoni għal viża lil ċittadini Maltin. Jingħata wkoll parir dwar safar f’pajjiżi partikolari fejn ikun hemm sitwazzjonijiet politiċi instabbli jew problemi oħra li jistgħu ikunu ta’xkiel għal persuna li tkun beħsiebha ssiefer fihom.  Dawn il-pariri jiġu aġġornati regolarment u wieħed jista’ jsibhom fuq is-sit eletroniku ta’ Ministeru.  Legalizzazzjonijiet

 

Id-Direttorat għandu taqsima għal-legalizzazzjoni li toħroġ dawk li jgħidulhom Apostilles jew Legalizzazzjonijiet. Apostilles u legalizzazzjonijiet huma awtorizzazzjonijiet ċertifikati ta’ dokumenti pubbliċi jew kummerċjali li huma rikonoxxuti uffiċjalment kemm mill-pajjiż fejn jinħarġu kif ukoll mill-pajjiż fejn se jintużaw.Boroż ta’ Studju

 

Gvernijiet lokali u barranin joffru numru ta’ boroż ta’ studju għal ċittadini Maltin li jixtiequ jkomplu l-istudji tagħhom barra minn Malta. Wara li ssir notifika uffiċjali dwar il-borża ta’ studju offruta, id-Direttorat joħroġ ċirkulari uffiċċjali, iqassam u jirċievi applikazzjonijiet mill-partijiet interessati, u jikkoordina l-intervisti, fejn hu applikabbli. It-taqsima responsabbli mill-boroż ta’ studju fid-Direttorat toffri ukoll gwida prattika għall-kandidati magħżula.Ittri Rogatorji

 

Kull proċess legali li jinvolvi ġurisdizzjonijiet Maltin u barranin jeħtieġ l-assistenza tad-Direttorat għas-Servizzi Konsolari, li permezz tal-Ambaxxati u Konsolati barra minn Malta, iservi bħala punt ewlieni ta’ kuntatt mal-awtoritajiet legali tal-pajjiż ikkonċernat.Consul-on-the-Move

 

L-għan prinċipali tal-programm Consul-on-the Move (COTM) huwa li joffri numru ta’ servizzi konsolari li normalment jingħataw fl-Ambaxxati, Kummissjonijiet Għolja u Konsolati Ġenerali Maltin barra. Din l-inizjattiva bdiet fl-2016 wara li fl-2008 kien imniedi l-passaport bijometriku, fejn l-applikant irid imur personalment fl-Ambaxxata biex japplika bil-għan li titteħidlu l-informazzjoni bijometrika. Minbarra applikazzjonijiet tal-passaporti, is-servizzi mogħtija permezz tal-Programm COTM jinkludu applikazzjonijiet għal ċertifikati ta’ avvenimenti ewlenin tal-ħajja u għal ċittadinanza Maltija. Il-Programm jikkonforma mal-politika tal-gvern li jqarreb is-servizzi tiegħu lejn iċ-ċittadin. Bħalissa s-servizz huwa offrut f’ħames pajjiżi ewlenin fejn hemm numru kbir ta’ residenti Maltin, jiġifieri: il-Kanada, l-Istati Uniti, ir-Renju Unit, l-Awstralja u New Zealand. Id-Direttorat għas-Servizzi Konsolari jikkoordina ż-żjarat annwali flimkien mal-Kummissjonijiet Għolja u l-Ambaxxati fil-pajjiżi fejn jingħata dan is-servizz, kif ukoll jagħti pariri dwar ħwejjeġ oħra relatati mal-programm biex ikun żgurat li s-servizz mobbli offrut liċ-ċittadini Maltin li jgħixu barra jkun ta’ l-ogħla livell possibbli.

Direttorat Maltin jgħixu Barra


L-Għan ewlieni tad-Direttorat

 

L-Għanijiet prinċipali tad-DMLA huma elenkati fl-ATT XX tal-2011 u jpoġġu fuq id-Direttorat ir-responsabbiltà u d-dmir li jipproteġi d-drittijiet u l-interessi taċ-ċittadini Maltin ‘il barra minn xtutna.

 

Fost affarijiet oħra id-Direttorat mitlub li:

 

·         Ikun sors ta’ informazzjoni u jgħati pariri dwar policies relatati mad-diaspora.

·      Iżomm kuntatt kontinwu mal-istakeholders kollha li b’xi mod jew ieħor il-ħidma tagħhom tista’ tmiss lill-Maltin li jgħixu barra minn Malta

·       Janalizza b’mod regolari diversi leġislazzjoni lokali u Ewropej li jistgħu jaffettwaw il-ħajja tal-Maltin li jgixu barra minn Malta.

·         Jipprovdi konsultazzjoni, għajnuna u pariri lill-Gvern Malti fuq il-Maltin li jgħixu barra minn Malta

·         Iżomm kuntatt kontinwu u mill-qrib ma’ Missjonijiet Diplomatiċi Maltin

·         Iżomm f’kuntatt kontinwu mas-Segretarju tal-Kunsill tal-Maltin li Jgħixu Barra minn Malta

·         Jassigura li jkun hemm kontinwazzjoni u implimentazzjoni tad-deċiżżjonijiet meħuda mill-Kunsill tal-Maltin li Jgħixu Barra minn Malta

·     Jassisti fit-tfassil u l-loġistika tal-laqgħat annwali tal-Kunsill f’Malta u tal-laqgħat li jsiru b’mod awdjo-viżiv

·         Jassisti fil-ħidma biex issir il-Konvenzjoni tal-Maltin li jgħixu Barra

·         Iżomm reġistru ta’ Għaqdiet mhux governattivi u Assoċjazzjonijiet tal-Maltin li Jgħixu Barra

·         Iżomm registru tal-Maltin li jgħixu barra u li għamlu suċċess fis-settur tagħhom.

·     Iħaddem is-servizz ta’ reġistrazzjoni volontarja għall-Maltin li jgħixu barra minn Malta magħrufa bħala ‘Notifika D’

·        Bi ftehim mal-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, isegwi l-leġislazzjonijiet ġodda kollha biex ikun żgurat li d-drittijiet u l-obbligi tal-Maltin li jgħixu barra jkunu mħarsa

·     Tħaffef, tassisti u tattendi attivitajiet kulturali Maltin ta’ livell u laqgħat tradizzjonali fil-pajjizi tad-Diaspora

·     Tagħmel parti mid-delegazjoniet governattivi u kummerċjali waqt żjarat f’pajjizi tad-Diaspora u meta hemm bżonn

Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta

Telefown
2124 2191

Fax
2123 6604

Imejl