Verifika ta' Dokumenti

Din is-sezzjoni hija gwida dwar ħidmet l-Uffiċċju għal-Legalizzazzjoni fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ.  Din il-gwida tispjega s-servizzi li l-uffiċċju jipprovdi flimkien mal--istandards ta’ servizz li mistennija jintlaħqu.


L-għan ta’ dan l-uffiċċju hu li jipprovdi servizz tajjeb u effiċjenti lill-klijenti kollha li jżuruh biex jillegalizzaw dokumenti uffiċjali.Tipi ta’ Dokumenti


Il-Ministeru permezz tal-Uffiċċju responsabbli għal-Legalizzazzjoni ta’ dokumenti jillegalizza:


 • Dokumenti oriġinali maħruġa minn Entitajiet Pubbliċi, bħar-Reġistru Pubbliku, il-Malta Financial Services Authority (MFSA), il-Korp tal-Pulizija, u l-Università ta’ Malta, fost l-oħrajn;

 • Kopji ta’ dokumenti vverifikati bħala kopji awtentiċi tad-dokumenti oriġinali minn Nutara jew Avukati rreġistrati mal-Ministeru.

 • Traduzzjonijiet: it-traduzzjonijiet ta’ dokumenti jiġu awtentifikati biss meta l-firma tat-traduttur tkun irreġistrata mal-Ministeru.Il-firma fuq dokumenti uffiċjali li jirrikjedu ċertifikat ta’ legalizzazzjoni trid tkun firma oriġinali ta’ persuna bbażata f’Malta u li hi rreġistrata fid-database tal-Ministeru. Id-dokumenti jiġu llegalizzati hekk kif il-firma ta’ fuq id-dokument tiġi maqbula ma’ dik li hemm fid-database.


Hekk kif il-firma tiġi awtentikata, id-dokument jiġi legalizzat billi jitwaħħal fuqu ċertifikat tal-Apostille jew ċertifikat ta’ Legalizzazzjoni.


Dokumenti li se jintużaw f’pajjiżi li ma ffirmawx il-Konvenzjoni ta’ The Hague tal-5 ta' Ottubru 1961 li Tabbolixxi r-Rekwiżit ta' Legalizzazzjoni għad-Dokumenti Pubbliċi Barranin ikollhom bżonn ċertifikat ta’ legalizzazzjoni mill-Ministeru.


Sussegwentement, dan id-dokument ikun irid jerġa’ jiġi legalizzat mill-ġdid (counter-legalised) minn rappreżentant tal-pajjiż fejn id-dokument ikun se jintuża. Din il-legalizzazzjoni tista’ issir f’Ambaxxati u Konsolati differenti  f’Malta stess. F’każ fejn il-pajjiż ma jkollux rappreżentanza f’Malta, il-klijent ikun irid jibgħat id-dokumenti kkonċernati fl-Ambaxxata barranija akkreditata għal Malta barra l-pajjiż.Tariffi u Metodi ta’ Pagament


It-tariffa ta’ €20.00 tapplika għal kull dokument. Madanakollu, għal dokumenti personali, bħal ċertifikati maħruġa mir-Reġistru Pubbliku jew mill-Università, it-tariffa ta’ €12.00 tidħol fis-seħħ. Il-pagamenti jistgħu jitħallsu b’ċekk pagabbli lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ, bi flus kontanti jew b’cards bankarji.Dokumenti tal-Adozzjoni


Dokumenti tal-Adozzjoni jiġu llegalizzati b’xejn fuq preżentazzjoni ta’ ittra ta’ akkumpanjament maħruġa mill-Aġenzija tal-Adozzjoni.Reġistrazzjoni tal-firem


F’każ fejn professjonist jew persuna nominata tixtieq tirreġistra l-firma mal-Ministerju, għandha tagħmel dan billi timla l-Formola għall-Kampjuni tal-Firem, li tista’ titniżżel billi tagħfas hawn.


L-applikant għandu jippreżentata d-dokumenti li ġejjin flimkien mal-Formola tal-applikazzjoni:

 

 • Avukati – Ittra ta’ akkumpanjament, kopja tal-warrant, u kopja tal-karta tal-identità. F’każ fejn il-persuna tkun se tiffirma dokumenti f’isem kumpanija partikolari, il-formola tal-applikazzjoni għandha tinkludi ittra ta’ akkumpanjament flimkien maI-ittra intestata tal-kumpanija u ffirmata mis-sid/persuna uffiċjalment responsabbli  tal-Kumpanija.

 • Accountants u Awdituri – Ittra ta’ akkumpanjament, kopja tal-warrant, u kopja tal-karta tal-identità. F’każ lil-persuna tkun se tiffirma dokumenti f’isem kumpanija partikolari, il-formola tal-applikazzjoni għandha tinkludi ittra ta’ akkumpanjament flimkien maI-ittra intestata tal-kumpanija u ffirmata mis-sid/persuna uffiċjalment responsabbli  tal-Kumpanija.

 • Nutara – Ittra ta’ akkumpanjament, kopja tal-warrant, u kopja tal-karta tal-identità. F’każ fejn il-persuna tkun se tiffirma dokumenti f’isemkumpanija partikolari, il-formola tal-applikazzjoni għandha tinkludi ittra ta’ akkumpanjament flimkien maI-ittra intestata tal-kumpanija u ffirmata mis-sid/persuna uffiċjalment responsabbli  tal-Kumpanija.

 • Segretarji tal-Kumpaniji – Ittra ta’ akkumpanjament mis-sid/ persuna uffiċjalment responsabbli tal-Kumpanija u kopja tal-karta tal-identità.

 • DiretturiIttra ta’ akkumpanjament, kopja tal-Memorandum & Articles, u kopja tal-karta tal-identità.

 • Kapijiet ta’ Skejjel – Ittra ta’ akkumpanjament u kopja tal-karta tal-identità.

 • Kapijiet ta’ Skejjel Internazzjonali – Ittra ta’ akkumpanjament, kopja tal-karta tal-identità, u ċertifikat maħruġ mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol.

 • Konsli / Diplomatiċi – Ittra ta’ akkumpanjament u kopja tal-karta tal-identità.

 • Uffiċjali tal-Gvern – Ittra ta’ akkumpanjament mis-superjur dirett u kopja tal-karta tal-identità.

 • Tradutturi – Ittra ta’ akkumpanjament, Degree fil-Lingwistika/Traduzzjoni, u kopja tal-karta tal-identità. F’każ fejn il-persuna tkun se tiffirma dokumenti f’isem il-kumpanija, il-formola tal-applikazzjoni għandha tinkludi ittra ta’ akkumpanjament flimkien maI-ittra intestata tal-kumpanija u ffirmata mis-sid/persuna uffiċjalment responsabbli tal-Kumpanija.L-Uffiċċju tal-Legalizzazzjoni huwa kommess li jagħti servizz ta’ livell eċċellenti u jassigura li l-klijent:

 • jiġi moqdi b’korteżija u rispett;
 • jinqeda fl-iqsar żmien possibbli;
 • jingħata informazzjoni ċara u utli;
 • jiġi megħjun u mwieġeb b’mod effettiv f’każ ta’ ilment.Tista’ tgħinna nagħtuk servizz aħjar billi:

 • tiċċekkja f’liema pajjiż id-dokumenti se jintużaw;
 • tipprovdi traduzzjoni magħmula f’Malta, meta t-traduzzjoni tad-dokument tkun meħtieġa.
 • Tara li l-kopji tad-dokumenti ġew iċċertifikati minn nutar jew avukat, f’każ li d-dokumenti jkunu kopji.Il-Ħinijiet ta’ Ftuħ


Il-Ħinijiet ta' Ftuħ huma mit-Tnejn sal-Ġimgħa


Minn 1 ta' Ottubru sa 15 ta' Ġunju:

Mit-8:30am sa 12:00 (għal klijenti li jkollhom 10 dokumenti jew inqas)


Għal aktar minn 10 dokumenti, il-klijent għandu jċempel għal appuntament fuq
+356 2204 2283.

 

L-appuntamenti jsiru bejn 07:30 sa 08:15 jew bejn 13:30 sa 14:30.

 
Minn 16 ta' Ġunju sa 30 ta' Settembru:

Mit-8:30am sa 12:00

Għal aktar tagħrif ikkuntattja +356 2204 2283.Kummenti u Ilmenti:


F’każ li s-servizz ma jkunx sodisfaċenti, il-klijent huwa mitlub iżur l-Uffiċċju sabiex jiġi diskuss l-ilment, iċċempel, jew jibgħat  imejl fuq consular.mftp@gov.mt


L-uffiċċju jżomm kull kumment kunfidenzjali, u jara li jkun indirizzat fl-inqas żmien possibbli.


Jekk tixtieq tressaq ilment,  l-ewwel li għandu jagħmel klijent hu li  jagħmel kuntatt dirett mal-uffiċjal li jkun qdieh.


F’każ li t-tweġiba li tingħata ma tkunx kif mixtieqa, il-klijent  jista’ jċempel  jew jikteb  fuq dan l-indirizz:


Uffiċċju għall-Awtentikar ta’ Dokumenti
Direttorat għas-Servizzi Konsolari
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummer
ċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta
VLT 1171


L-uffiċċju huwa kommess li ġaladarba jieċievi l-ilment jagħti risposta sa  mhux aktar tard minn ġimgħatejn mid-data ta’ meta ikun irċieva l-ilment.


© Il-Gvern ta’ Malta 2018

Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin
u Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta
Telefon
2124 2191
Fax
2123 6604
Email