Visa Advice for Foreign Nationals

Opening Hours

 

The Embassy of Malta in Warsaw, Poland is open from Monday to Friday from 8.30 am to 16.30 pm. 

 

An appointment is required for visa applications. Please call on +48 22 646 46 39 or send an email on maltaembassy.warsaw@gov.mt to book an appointment or to request further information on the visa application process. Applicants must book their appointments in good time before travel. 

 

The Embassy of Malta in Warsaw will remain closed on the following dates:

 

Date (2018)

Holiday

1 November

All Saint’s Day

13 December

Republic Day

25 December

Christmas Day

26 December

Second Day of Christmas

 

 Visas


  • At the Consulate – ul. Wiśniowa 40/4, 02-520 Warsaw

 

Visa applicants may submit their applications in person directly at the Consulate in Warsaw on 40 Wiśniowa street, apartment 4, via appointments only.  Biometric data will be collected during the appointment using a quick, discreet, and non-intrusive process that captures a facial image with a digital camera and a fingerprint scan with a digital finger scanner. Your face must be clearly visible for a photograph to be taken.

 

Click here for further information on whether you need to apply for a Schengen visa for your travel to Malta.

 

Click here for information for non-EU nationals who are family members to EU nationals.

 

Click here to download an Application for Schengen Visa. Additional documentation needs to be provided to support the application form. Refer to the section below for more information.

 

Mere possession of a visa does not confer an automatic right of entry to the Schengen zone. Visa holders are requested to present proof that they fulfil the entry conditions at the external border.  • Required Documentation

 

Visa applications must be in writing with all details filled in. The application must be wholly and legibly completed, and signed by the applicant. The applicant must also provide:

 

(a)  A valid travel document (passport), validity of which must not be less than 3 months.

(b)  A recent passport-size photograph, in colour, and taken against a white background, with face clearly visible.

(c)   The visa fee. Refer to the visa fee section below.

(d)  A travel medical insurance covering emergency medical, hospitalisation, and repatriation (including in case of death). The minimum cover should be of EUR 30,000. This insurance must be valid for the entire Schengen area and throughout the duration of the stay.

(e)  Supporting documentation: purpose of visit, means of transport (such as a valid flight return ticket), means of subsistence during the journey and stay, and accommodation arrangements.

 

The Consulate may ask applicants for any other supporting documents it deems necessary. To this effect, it is recommended that applicants contact the Consulate beforehand for further details.

 

Further information on what documentation is required can be found at https://identitymalta.com/supporting-documents/ and at https://identitymalta.com/documents-according-to-purpose-of-visit/.  • Application Processing

 

Applications for Schengen Short-Stay Visas (C Visas) can be lodged within 3 months prior to the planned trip. Applications are in most cases reviewed within 7-15 days. In individual cases, the review period can be extended up to 30 days, and in exceptional cases up to 60 days. Some Schengen States require that they are consulted on visa applications submitted to other Schengen States by citizens of certain countries. The consultation process may take up to 7 calendar days. Such consultation is currently required for nationals of the countries listed on the following list.

 

It is recommended not to lodge a visa application later than 15 days prior to the planned trip, as it cannot be otherwise guaranteed it will be reviewed in time. Holders of multiple-entry Schengen Short-Stay Visas can lodge a visa application before this visa has expired, provided it has been valid for at least 6 months.

 

The Embassy of Malta in Poland will not be liable to loss of travel expenses due to late submission of applications.  • Passports and Fees

 

Passports must be valid for at least 3 months after the intended date of departure from Malta for a single entry Schengen visa.

 

Kindly note that only passports that have been issued during the past ten years can be endorsed with a visa. If your passport was issued more than 10 years ago and has been extended, the application might not be processed. Applicants are kindly requested to apply for a new passport at their Embassy or High Commission.

 

Visa Fees

Schengen Visa

€60

Schengen Visa (0-6 Years)

FREE

Schengen Visa (6-12 Years)

€35

Schengen Visa (Family Members of EU and Swiss Nationals)

FREE

Schengen Visa (for Countries with Visa Facilitation Agreements)

€35

 

Payment is done in EURO or PLN cash only, and depending on the exchange rate on the date of the application. Cheques are not acceptable. No visa fees are refundable whatever the outcome of the application.

 

[All visas will be sent by registered post through our visa application centres. Please note that the Mission is not responsible for any loss or delay of passports and supporting documents once these have been posted and left the Mission.]  • Right to Appeal

 

Visa applications undergo careful consideration and might be refused. Applicants who have been refused or have had their visa annulled or revoked, have the right to appeal against such decisions to the Immigration Appeals Board within 15 days of the notification of such decision.

 

Full information can be found within the refusal letter once delivered to the applicant. Such letters also include the reasoning behind the refusal decision. Any communication to the Immigration Appeals Board should be addressed as follows:

 

            The Secretary

            Immigration Appeals Board

            109, Triq Zekka

            Valletta VLT 1517

            MALTA

 

Or via email on the following address: visa.appeals@gov.mt. 


Wizy dla obcokrajowców


Godziny otwarcia

 

Ambasada Malty w Warszawie jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30. 

 

Aby uzyskać więcęj informacji na temat procedury ubiegania się o wizę lub umówić się na spotkanie w sprawie wizy należy dzwonić pod numer +48 22 646 46 39 lub wysłać e-mail na adres maltaembassy.warsaw@gov.mt Osoby ubiegające się o wizę powinny umówić się na spotkanie z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowaną datą podróży.


W 2018 roku Ambasada Malty w Warszawie będzie nieczynna w następujące dni:


Data (2018)

Święto

1 listopada

Dzień Wszystkich Świętych

13 grudnia

Święto Republiki

25 grudnia

Boże Narodzenie

26 grudnia

Drugi Dzień Świąt


Wizy


  • Konsulat Republiki Malty - ul. Wiśniowa 40/4, 02-520 Warszawa


Osoby ubiegające się o wizę mogą składać wnioski osobiście bezpośrednio w Konsulacie w Warszawie przy ul. Wiśniowej 40/4, jedynie po umówieniu spotkania.  Dane biometryczne zostaną pobrane podczas wizyty przy użyciu szybkiego, dyskretnego i nieinwazyjnego sprzętu, który umożliwia uchwycenie obrazu twarzy aparatem cyfrowym oraz skanowanie odcisków palców cyfrowym skanerem palców. Aby wykonać zdjęcie, twarz musi być wyraźnie widoczna.


Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat konieczności ubiegania się o wizę Schengen w celu odbycia podróży na Maltę.

Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje dla obywateli państw trzecich będących członkami rodziny obywateli UE.

Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o wizę Schengen. Do wniosku należy dostarczyć dodatkową dokumentację. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji poniżej.

 

Samo posiadanie wizy nie daje automatycznego prawa wjazdu do strefy Schengen. Na granicy zewnętrzej posiadacze wiz proszeni są o przedstawienie dowodu, że spełniają warunki wjazdu do strefy Schengen.

 


  • Wymagane dokumenty

 

Wnioski wizowe muszą być sporządzone w formie pisemnej z podaniem wszystkich szczegółów. Wniosek musi być w całości czytelnie wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę. Wnioskodawca musi również złożyć następujące dokumenty:


a) Ważny dokument podróży (paszport), którego okres ważności nie może być krótszy niż 3 miesiące.

b) Aktualne zdjęcie paszportowe, w kolorze, wykonane na białym tle, z wyraźnie widoczną twarzą.

c) Opłatę wizową. Patrz sekcja poniżej dotycząca opłaty wizowej.

d) Ubezpieczenie podróżne obejmujące nagłe wypadki medyczne, hospitalizację i repatriację (w tym w przypadku śmierci). Minimalna suma ubezpieczenia powinna wynosić 30 000 EUR. Ubezpieczenie to musi być ważne na całym obszarze Schengen i przez cały okres pobytu.

e) Dokumentację uzupełniającą: cel wizyty, potwierdzenie środka transportu (takie jak ważny bilet lotniczy powrotny), potwierdzenie posiadania środków na utrzymanie w czasie podróży i pobytu oraz potwierdzenie zakwaterowania.


Konsulat może zwrócić się do osób ubiegających się o wizę o wszelkie inne dokumenty uzupełniające, jakie uzna za niezbędne. W tym celu zaleca się, aby osoby ubiegające się o wizę wcześniej skontaktowały się z konsulatem w celu uzyskania niezbędnych informacji.


Więcej informacji na temat wymaganej dokumentacji można znaleźć na stronie https://identitymalta.com/supporting-documents/ oraz na stronie https://identitymalta.com/documents-according-to-purpose-of-visit/  • Przetwarzanie wniosków


Wnioski o wizy krótkoterminowe Schengen (wizy typu C) można składać w ciągu 3 miesięcy przed planowaną podróżą. W większości przypadków wnioski są rozpatrywane w przeciągu 7-15 dni. W indywidualnych przypadkach okres oczekiwania może zostać przedłużony do 30 dni, a w wyjątkowych przypadkach nawet do 60 dni. Niektóre państwa Schengen wymagają, aby konsultowano się z nimi w sprawie wniosków wizowych składanych do innych państw Schengen przez obywateli niektórych państw. Proces konsultacji może trwać do 7 dni kalendarzowych. Konsultacje takie są obecnie wymagane w przypadku obywateli państw wymienionych w poniższym wykazie lista.


Zaleca się, aby nie składać wniosku wizowego później niż 15 dni przed planowaną podróżą, ponieważ w przeciwnym razie nie można zagwarantować, że zostanie on rozpatrzony w odpowiednim czasie. Posiadacze wiz krótkoterminowych wielokrotnego wjazdu na terytorium Schengen mogą złożyć wniosek wizowy przed upływem terminu ważności wizy, pod warunkiem, że jest ona ważna przez co najmniej 6 miesięcy.

Ambasada Malty w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za utratę kosztów podróży z powodu późnego złożenia wniosku.  • Paszporty i opłaty

 

Paszporty muszą być ważne przez co najmniej 3 miesiące od planowanej daty wyjazdu z Malty w celu uzyskania wizy Schengen uprawniającej do jednorazowego wjazdu.

 

Należy pamiętać, że wizą mogą być objęte jedynie paszporty, które zostały wydane w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Jeśli paszport został wydany ponad 10 lat temu i został przedłużony, wniosek może nie zostać rozpatrzony. Osoby ubiegające się o wizę są uprzejmie proszone o złożenie wniosku o nowy paszport w odpowiedniej Ambasadzie.

 

Opłaty Wizowe

Wiza Schengen

€60

Wiza Schengen Visa (0-6 lat)

FREE

Wiza Schengen (6-12 lat)

€35

Wiza Schengen (Członkowie rodzin obywateli UE i Szwajcarii)

FREE

Wiza Schengen (dla krajów, które zawarły umowy wizowe)

€35

 

Płatność dokonywana jest wyłącznie w gotówce w EURO lub PLN, według kursu wymiany NBP obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Czeki nie są akceptowane. Opłaty wizowe nie podlegają zwrotowi niezależnie od wyniku złożenia wniosku.

 

Wszystkie wizy zostaną wysłane listem poleconym za pośrednictwem naszych ośrodków składania wniosków wizowych. Zwracamy uwagę, że Misja nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub opóźnienie w wydaniu paszportów i dokumentów uzupełniających po ich wysłaniu z Misji.  • Prawo do odwołania się

 

Wnioski wizowe są starannie rozpatrywane, ale mogą zostać odrzucone. Osoby ubiegające się o wizę, którym odmówiono wydania wizy, unieważniono lub cofnięto wizę, mają prawo odwołania się od takich decyzji do Immigration Appeals Board w ciągu 15 dni od daty powiadomienia o takiej decyzji.

 

Pełną informację można znaleźć w piśmie odmownym, które zostaje wysłane wnioskodawcy. Pisma takie zawierają również uzasadnienie decyzji odmownej. Wszelkie komunikaty do Immigration Appeals Board należy kierować w następujący sposób:

 

            Sekretarz

            Komisja odwoławcza ds. imigracji

            109, Triq Zekka

            Valletta VLT 1517

            MALTA

 

Lub pocztą elektroniczną na następujący adres: visa.appeals@gov.mt.